top of page

Klein & Wijs

"Door klein te blijven, zijn kinderen bij ons jonger wijs"

 

Kinderopvang Klein & Wijs heeft drie kleine groepen met maximaal negen kinderen, waardoor de kleinschaligheid behouden blijft en er aandacht is voor ieder kind. De pedagogisch medewerkers zijn door de kleinschaligheid meer betrokken bij de ontwikkeling van een kind. Zij gaan te werk op een educatieve wijze, waardoor kinderen jonger wijs zijn. Er staan daarbij drie kernbegrippen centraal: betrokkenheid, kleinschaligheid en educatie.  

Betrokkenheid

Klein & Wijs vindt de betrokkenheid bij het kind en naar diens ouders heel belangrijk. Pedagogisch medewerksters zijn betrokken bij het kind en zijn gericht bezig met de ontwikkeling. Door veel met ouders te overleggen en in gesprek te gaan, leert de pedagogisch medewerkster het kindje goed kennen. 

 

Kleinschaligheid

Klein & Wijs beschikt over drie kleine stamgroepen, een baby-, dreumes- en peutergroep waardoor de kleinschaligheid behouden blijft. Een stamgroep is een vaste groep waar een kind geplaatst wordt en waar zij de gehele dag verblijven. Door de gemiddeld kleine groepen en vaste pedagogisch medewerkers ontstaat er een nauwe band tussen kinderen, pedagogisch medewerkers en ouders. Deze band heeft een grote positieve invloed op het leer- en groeiproces.

 

 

Educatief

Ieder kind is uniek en heeft eigen interesses en mogelijkheden. Klein & Wijs stimuleert en begeleidt kinderen in het ontdekken van de ‘wereld’ om hen heen en helpt daarnaast bij het zoeken naar het talent van het kind. Kinderen groeien door te exploreren, middels emotionele veiligheid aan een kind te bieden, zal een kind zich vertrouwd voelen om te gaan ontdekken. Kinderen worden gestimuleerd door de pedagogisch medewerkers om dingen te vragen, aan te geven en te benoemen. Hiermee groeien o.a. de communicatieve vaardigheden en het zelf-oplossend vermogen. 

 

Doordat kinderen bij Klein & Wijs spelenderwijs leren, zijn kinderen in staat te experimenteren, zodat zij met eigen fantasie kunnen spelen. De groeps- en de buitenruimte zijn ingericht op het zelf-ontdekken en sluiten aan bij de leeftijd van de kinderen en stimuleert het verschillende ontwikkelingsgebieden.

 

Middels thema’s en daarbij behorende aangeboden activiteiten leren kinderen op een spelenderwijze manier. Kinderen leren zelf dingen te gaan doen, zoals het smeren van een boterham tijdens de lunch, zodat de zelfstandigheid van een kind vergroot wordt. Daarnaast krijgen kinderen keuzemogelijkheden aangeboden tijdens de activiteiten of vrij spel. 

 

Bij Klein & Wijs zijn pedagogisch medewerkers bezig met het observeren van de aanwezige competenties van een kind. Daar kan een pedagogisch medewerker op aansluiten door activiteiten aan te bieden die liggen in de ‘zone van de naaste ontwikkeling’. Dit houdt in: hetgeen het kind nog niet zelfstandig kan, maar binnenkort wel zal gaan kunnen. Door hierop in te spelen, wordt een kind uitgedaagd tot nieuwe, spannende dingen waardoor het zijn grenzen zal verleggen. 

bottom of page