top of page

Klein & Wijs

"Door klein te blijven, zijn kinderen bij ons jonger wijs"

 

Klein & Wijs is van mening dat kinderen al op jonge leeftijd op een speelse, educatieve wijze kunnen leren, zodat zij zich ontwikkelen tot een individu. Er staan daarbij drie kernbegrippen centraal: betrokkenheid, kleinschaligheid en educatie.  

Beleid

Pedagogische doelen: 

1. Waarborgen van emotionele veiligheid

Klein & Wijs vindt het van belang kinderen het gevoel te geven van veiligheid, geborgenheid en zelfvertrouwen. Dit wordt bereikt met behulp van emotionele veiligheid en een fysiek veilige omgeving, zodat een kind een vertrouwensrelatie en gehechtheidsrelatie kan aangaan.

 

2. Ontwikkeling van persoonlijke competentie

Klein & Wijs zorgt ervoor dat kinderen de mogelijkheid krijgen diverse vaardigheden te ontwikkelen, zodat zij een positief zelfbeeld, zelfstandigheid, zelfredzaamheid, zelf oplossend vermogen en zelfvertrouwen kunnen opbouwen.

 

3. Ontwikkeling van sociale competentie

Kinderen krijgen de mogelijkheid hun sociale vaardigheden te ontwikkelen doordat zij met regelmaat met leeftijdsgenootjes in contact komen en een hechtingsrelatie met vaste pedagogisch medewerkers aan kan gaan, die tevens de sociale competenties stimuleert. Daarbij komen de kinderen bij Klein & Wijs op vaste momenten in contact met senioren, waardoor zij competenties ontwikkelingen in de omgang met oudere mensen.

 

4. Overdragen van waarden en normen

 Kinderen komen in aanraking met diversiteit, leren wat wel en niet mag, respect voor ieder individu, samenwerken, samen delen, hulpvaardigheid en recht op individuele en culturele eigenheid.  

 

 

Ouderbeleid

De pedagogisch medewerkers van Klein & Wijs zetten zich in om tot een vertrouwensband te komen met ouders, zodat een goede samenwerking kan worden gerealiseerd. Dit is bevorderlijk voor de stimulatie van de ontwikkeling van het kind.

 

Vierogenprincipe, dagritme, huisregels, ouderbeleid en uitgebreide pedagogische doelen in de praktijk, verwijzen wij naar het pedagogisch beleidsplan van Klein & Wijs. 

 

Documenten

Privacystatement

Gebruik persoonsgegevens bij Klein & Wijs

Klein & Wijs waardeert het vertrouwen dat klanten in ons hebben en respecteert hun privacy. We informeren je graag over de veiligheid en privacy van persoonlijke gegevens. De gegevens die Klein & Wijs verwerkt wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

Met dit privacystatement maakt Klein & Wijs duidelijk waarom bepaalde informatie verzamelt wordt, hoe de privacy wordt beschermd, welke rechten de klant heeft en onder welke voorwaarden Klein & Wijs de informatie aan klanten of anderen verstrekt.

Wet en regelgeving

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Voordering Gegevensbescherming (AVG). Vanaf deze datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Onder deze nieuwe Europese wetgeving gelden een aantal nieuwe regels voor het verwerken van persoonsgegevens binnen organisaties. Ook voor de kinderopvang heeft dit gevolgen. Denk aan gegevens van ouders en kinderen, maar ook gegevens van sollicitanten en personeelsleden. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is verplicht om alle klachten van consumenten op het gebied van privacy schending te onderzoeken. Als bij een controle niet blijkt dat de organisatie niet voldoet aan de eisen, kan er een forse boete tegemoet zien.

Informatie verzamelen

De informatie die we verzamelen krijgen we rechtstreeks van de betrokkenen zelf. Deze verstrekte informatie wordt gebruikt om:

- aanvragen af te handelen

- contracten op te stellen

- facturen te versturen en uitvoeren van automatische incasso

- aan verplichtingen te voldoen die de wet oplegt

 

De persoonsgegevens die Klein & Wijs verzameld en verwerkt wordt niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor het is verzameld en verwerkt. Of zo lang als nodig is aan verplichte informatie voortkomend uit wettelijke bepalingen.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Er worden geen gegevens aan derden verstrekt, tenzij dit op grond van de Wet is toegestaan en noodzakelijk is. Denk aan dagvaardingen en gerechtelijke bevelen en handelingen om fraude op te sporen.

Klein & Wijs werkt met het digitale planningsprogramma Ookidoo. Dit is een beveiligde site wat inhoudt dat de informatie die hierin wordt verwerkt, privé is.

De klant heeft het recht op het volgende:

  • Inzage van de eigen gegevens

  • Rectificatie indien de klant ziet dat er gegevens onjuist verwerkt zijn

  • Wissen van gegevens indien de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor deze zijn verzameld en verwerkt mits er geen wettelijke verplichting bij Klein & Wijs ligt de gegevens te behouden.

Indien er een schriftelijk verzoek wordt ingediend tot inzage van alle eigen gegevens, worden deze pas verstrekt als er voldoende zekerheid is dat je bent wie je zegt dat je bent.

bottom of page